ในปัจจุบันนี้ สตรีไทยมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น

TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมกันเชิดชูเกียรติสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงให้พลังสตรี เป็นพลังสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันยกย่องเชิดชู สตรีไทย ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิด หรือ คนในครอบครัว บุคคลที่ท่านให้ความเคารพนับถือ หรือสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม