• วันที่: 27 April 2016

เปิดฉากค้นหาเณรนักเทศน์ ในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง ปี 59

เปิดฉากค้นหาเณรนักเทศน์ ในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง ปี 59


Dhammastong

ในวันนี้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเทศนาธรรมให้แก่สามเณรทั่วประเทศ ในการสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และสืบทอดศาสนทายาทดำรงไว้ซึ่งการเผยแผ่ คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นหลักยึดปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชน โดยนายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประธานกรรมการจัดงานกล่าวรายงานถวาย และพลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยโครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีสามเณรจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 110 รูป นอกจากปีนี้จะเพิ่มความเข้มข้นของบทเรียนแล้ว ยังคัดเลือกสามเณรไปทัศนศึกษา ดูงานที่ประเทศเนปาลและอินเดีย รวมถึงคัดเลือกสามเณรผู้มีความโดดเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิภาณการเทศนา ด้านโวหารเทศนา และปฏิปฐานการเทศนา เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนธันวาคม 2559 ต่อไป


Dhammastong2

Dhammastong1