• วันที่: 21 November 2014

โครงการ taxi thai หัวใจอินเตอร์

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz จัดโครงการ “แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์” เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีจิตสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การค้าเสรีประชาคมอาเซียน

พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล ประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz บอกว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การสร้างประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางด้านการบริการ ของผู้ขับรถแท็กซี่ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการให้บริการของแท็กซี่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร, การขับรถไม่สุภาพ, การพูดจาและแสดงกิริยาไม่เหมาะสม รวมทั้งการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้เกิดโครงการ แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์ขึ้น

สำหรับโครงการนี้ ได้แบ่งการอบรมเป็น 4 ห้อง ห้องที่ 1 หัวใจของการสื่อสารเป็นการสอนภาษาอังกฤษที่ต้องใช้เป็นประจำในการให้บริการ โดยวิทยากรคือคุณนีน่า-กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติได้ ตลอดจนสามารถนำพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายได้ถูกต้องและปลอดภัย

ห้องที่ 2 และ 3 หัวใจเปี่ยมรอยยิ้มและบริการ เป็นการอบรมด้านบุคลิกภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของตนเอง ในการประกอบอาชีพ โดยผ่านการบริการที่เหนือความคาดหมาย การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ก่อนออกมาให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวทักทายผู้โดยสาร ความสะอาดของรถทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงการสอบถามความต้องการเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง โดย อ.จตุพล ชมพูนิช และอ.สุรวงศ์ วัฒนกูล มาร่วมถ่ายทอดความรู้

ห้องที่ 4 หัวใจของความรู้ จัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลความรู้ที่เสริมเนื้อหาสาระด้านการขับขี่ปลอดภัย การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรถ ความรอบรู้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพการให้บริการสู่แท็กซี่มืออาชีพ การอบรมทั้ง 4 ครั้ง ได้รับความสนใจจากคนขับรถแท็กซี่ เข้าร่วมอบรมกว่า 1,000 คน

โครงการนี้จัดทำขึ้น โดยคาดหวังว่าจะกระตุ้นให้ผู้ขับรถแท็กซี่ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่การค้าเสรีประชาคมอาเซียนต่อไป