สถานีจราจรเพื่อสังคม

สถานีจราจรเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่อรายงานการจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนในการประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน การดำเนินงานส่งเสริมองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

สถานีจราจรเพื่อสังคม คลื่น FM 99.5 MHz จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการเป็น “ สื่อกลาง ” รองรับภารกิจรายงานการจราจร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีต่างๆในสังคม ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กรุงเทพมหานครและหน่วยงานเอกชนทางสังคมอื่นๆ

นอกจากนี้ สถานีวิทยุดังกล่าว ยังจะเป็น “สื่อกลาง” ในการเชื่อมความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีแก่ทุกภาคส่วนของสังคม โดยไม่มีการโฆษณาเชิงธุรกิจ (Commercial Ad) และมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังได้มีนโยบายในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมสาธารณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมโดยรวม พร้อมทั้งสร้างสรรค์ให้เกิดความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สนับสนุนให้สังคมไทยมีความน่าอยู่ยั่งยืนต่อไป ภายใต้การทำงานที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสังคมและบุคลากรของสถานีจราจรเพื่อสังคม ดังคำขวัญของสถานีที่ว่า “ รวมใจอาสา ลดปัญหาจราจร เพิ่มสุขทุกครอบครัว ”

TRS995 สถานีจราจรเพื่อสังคม. สถานีจราจรเพื่อสังคม Traffic Radio Society FM 99.5 MHz “รวมใจอาสา ลดปัญหาจราจร เพิ่มสุขทุกครอบครัว” สายด่วน 1255 หรือ 0-2288-5050 และ SMS 452250
Powered by Joomla 1.7 Templates Web Design by RBS-Design