พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นวกภิกษุ-สามเณรจงรักภักดี สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยมี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม นายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ ประชาชน เข้าร่วม ณ พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

กทม.ร่วมกับสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดโครงการอุปสมบทหมู่สวดมนต์และปฏิบัติธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 - 27 ตุลาคม 2561 ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 และให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดองของคนทุกหมู่เหล่าในชาติ เสริมสร้างความมั่นคงทางพุทธศาสนา โดยมีประชาชนเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ จำนวน 89 คน

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรทางศาสนา เพื่อปลูกฝังพัฒนาจิตใจพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกแห่งความดีงาม ตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคีในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่สวดมนต์และปฏิบัติธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นับเป็นกิจกรรมสืบทอดพระศาสนาเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น พุทธมามกะ และ เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งของแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานับประการเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะปฏิบัติธรรม ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียใหม่ จ.หนองคายและสวนสันติภาพ อ.บ้านนา จ.นครนายก