นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป เพื่อเป็นการสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับถนนข้าวสารตลอดไป โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร ตลอดจนประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมการตักบาตรในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของถนนข้าวสารในวันเก่าๆ ให้คงอยู่คู่ถนนข้าวสาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงามให้ชาวต่างชาติได้เห็นและเกิดความประทับใจ การทำบุญตักบาตรในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการจะเรียกถนนข้าวสารให้คืนกลับมาสู่ความงดงาม ที่นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามที่แท้จริงของชาวไทย ไม่ใช่พอพูดถึงข้าวสารแล้วทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกกลัว รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัย เป็นสถานที่เต็มไปด้วยมิจฉาชีพ อาชญากรรมแอบแฝง ซึ่งกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้ จึงต้องขอแรงภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนสถานประกอบการในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำให้ถนนข้าวสารกลับคืนสู่ความงดงาม เป็นระเบียบ มีศักยภาพ และมีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สำคัญต้องให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ทั้งนี้ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จะจัดเป็นประจำ โดยในเดือนหน้ากรุงเทพมหานครจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าในครั้งนี้อย่างแน่นอน

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.