วันนี้ (31 มกราคม 2561) นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นางกนิษฐา ทรวงบูรณกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทน กฟน. เข้ารับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ซึ่งมอบให้หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2560 ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ และสหคลินิกการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล นับว่า กฟน. ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่คำนึงถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว โดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทำ 5ส การจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV Car) ในกิจการของ กฟน. และการรณรงค์ให้พนักงานเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน เช่น BTS, MRT การสื่อสารที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมเช่น video call, E-mail และ social media มากขึ้น การใช้น้ำประปา การคัดแยกขยะ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีการควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่กำหนด รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้นนั้นๆ ด้วย

สำหรับรางวัลระดับดีเยี่ยม G ทอง ที่ กฟน. ได้รับอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกัน ได้แก่ ปี 2558 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) ปี 2559 การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ และอาคารสำนักงานและสถานีต้นทางชิดลม และในครั้งนี้ (ปี 2560) ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของ การดำเนินงาน ทั้งนี้ กฟน. มีเป้าหมายในการขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วทุกที่ทำการ ภายในปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรของ กฟน. ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow