นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการเกษตรรวมใจปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านที่มีต่อวงการเกษตรไทย โดยเป็นการร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และราษฎรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายปลูก "ต้นรวงผึ้ง" พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวม 24 หน่วยงาน จำนวน 1,066 ต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักในความสำคัญของการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของด้านเศรษฐกิจของชาติ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี 2545 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื้นที่ อีกทั้งการเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งเรื่องการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย ให้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้มีเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ สามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

เครดิต ภาพ-ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์