พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ “การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร”ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการดูแลสุขภาพประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมบริหารจัดการทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สปสช. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 9ด้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ซึ่งจะส่งผลให้มีการดำเนินงานกองทุนฯ ได้อย่างรอบด้านและเหมาะสม อีกทั้งกองทุนนี้ยังเปิดกว้างให้แต่ละสำนักงานเขตและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการนำเสนอโครงการต่างๆ จึงทำให้กิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กองทุนนี้มีความเหมาะสมกับบริบทสุขภาพของชาวกรุงเทพฯ ในแต่ละเขตที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในปี 2561 มีงบดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประมาณ 576ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นฯ ในอัตรา 45 บาท ต่อประชากร ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรจำนวน 8,001,950 คน และกรุงเทพมหานครร่วมสมทบกองทุนฯ ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการกองทุน จะอนุมัติและสนับสนุนส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการและกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ อาทิ การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ การจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน การบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ และในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น