สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยในซอยเพชรบุรี ๑๘ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กุลาตีไม้ เอกสารโบราณเรียกว่า คุลาตีไม้ หรือ กุลาตีอก เป็นการเล่นชนิดหนึ่งเล่นคู่กับ โมงครุ่ม
การเล่นโมงครุ่ม เป็นการละเล่นที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อีหลัดถัดทา ในเอกสารโบราณเรียกว่า หม่งครุ่ม โหม่งครุ่ม มงครุ่ม และที่เรียกว่าโมงครุ่ม สันนิษฐานว่าเรียกชื่อตามเสียงโหม่ง และเสียงกลองที่ดัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นวันสุดท้าย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณบ้านเลขที่ 1967/48 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ เขตคลองเตย ณ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร